• Tự quản lý bản thân
  • Giá trị nhận về
  • Cơ hội công việc

Self-Management cơ hội để bạn khai phá năng lực tiềm ẩn trong công việc

work-time-icon
work-time-icon
work-time-icon
work-time-icon
work-time-icon

Self-Management

Cơ hội để bạn khai phá
năng lực tiềm ẩn trong công việc

Bạn sẽ tự quản lý bản thân nhằm hoàn thành những cam kết về:

work-time-icon

Thời gian làm việc

bất kể địa điểm

work-time-icon

Thời gian có mặt

tại công ty

work-time-icon

Các công việc

cần hoàn thành

Self-Management tại GEEK Up

Hoàn thành những cam kết

Tạo ra giá trị trong công việc

Bạn
Bạn
Geek Adventure
Geek Adventure
GEEK Up
Bạn

Chủ động ghi nhận giá trị

Tặng thưởng xứng đáng

youths geekup collaborators
80%

thành viên tại GEEK Up nhận thấy cuộc sống đi làm trở

nên linh hoạt và thuận tiện hơn khi thực hành
Self-Management mỗi ngày.

Nhiều giá trị ý nghĩa
bạn có thể nhận về

Tăng năng suất & hiệu quả
Tăng động lực & khả năng sáng tạo

Lời cảm ơnghi nhận
từ đồng đội với những
đóng góp tốt đẹp
của bạn

FMU Appreciation
FMU Appreciation
Sparrow Recognition
Sparrow Recognition
1/2

Chúc mừng những cột mốc

đáng nhớ của bạn
trên hành trình phát triển
bản thân

Geek Adventure Level Up
Geek Adventure Level Up
Geek Adventure Level Up
Geek Adventure Level Up
1/2

Những chuyến du lịch
nước ngoài để bạn có thêm trải nghiệm mới lạ

và ý nghĩa cùng đồng đội

Geek Travel
Geek Travel
Geek Travel
Geek Travel
1/2

Review & Retrospective ở GEEK Up giúp mình nhìn lại quá trình đã làm trước đó, đề ra những bài học kinh nghiệm để 

cải thiện trong giai đoạn tiếp theo.

Geek Hữu Thuận - Product Backend
Geek Hữu Thuận

Self-Management giúp mình khám phá năng lực mới. Những việc trước đây mình nghĩ là không làm được thì giờ mình lại có thể làm.

Geek Tiến Trần - Product Design
Geek Tiến Trần
Thực hành Self-Management quen thì mình thấy mình thoải mái hơn trong công việc.
Geek Quang Hồ - Product Design
Geek Quang Hồ

Cùng chia sẻ đam mê xây dựng sản phẩm tạo giá trị đích thực, bạn đã sẵn sàng?

Business Relationship
Business Relationship
Lead Management
Lead Management
Product Consulting
Product Solution
Product Proposal
Client Relationship
Client Relationship
Product Analysis
Product Analysis
Product Discovery
Product Strategy
Product Conceptualisation
Product Design
Product Design
User Experience
UX Research
UX Design
UI Design
Product Backend
Product Backend
System Architecture
Cloud Computing
Dev Ops
Product Frontend
Product Frontend
HTML/CSS/JS
Progressive WepApp
Responsive Design
Product Mobile
Product Mobile
Cross Platform
Android
iOS
Product Operations
Product Operations
Product Launch
Product User Fit
Geek Acquisition
Geek Acquisition
Talent Marketing
Candidate Understanding
Candidate Relationship
People Operations
People Connection
People Compliance
Contribution & Compensation
Geek Experience
Geek Experience
Company Culture
Geek Journey
Geek Engagement
Geek Development
Geek Development
Competency Development
Personal Development
Training & Coaching
Finance Operations
Finance Operations
Finance Management
Finance Compliance
GEEK Hub
GEEK Hub
Store Operations
Customer Development
Service Development
GU Brand & Com
GU Brand & Com
Branding
Communication
GU Operations
Program Operations
Facilitation
Supportive
Management
Khám phá “Grow” & “Stay” ở Geek Adventure
Xem cách phát triển cùng Senior
Xem cách phát triển cùng Senior
Tìm hiểu tinh thần “tôn trọng chất riêng”
Tìm hiểu tinh thần “tôn trọng chất riêng”